vernieuwde missie en visie

MISSIE

Vereniging Bewust Eemland ondersteunt, verbindt, stimuleert, enthousiasmeert en professionaliseert ondernemers in de regio Eemland die bewust ondernemen met respect en aandacht voor mens en milieu.

KERNWAARDEN

 • Compassie: omzien naar elkaar en elkaar steunen
 • Respect: voor elkaars unieke manier van werken en ondernemen
 • Acceptatie: zonder oordeel de ander accepteren wie hij/zij is en hoe hij/zij leeft
 • Gelijkwaardigheid: elkaar ontmoeten op gelijk niveau, zowel beginnende als (meer) ervaren ondernemers zijn van harte welkom

VISIE

Vereniging Bewust Eemland is een ondernemersnetwerk waarin de leden zich veilig voelen om elkaar te inspireren, zich open op te stellen en zich met elkaar te verbinden. De Vereniging stimuleert en nodigt uit tot professionele en persoonlijke ontwikkeling. De vereniging biedt de gelegenheid om met andere ondernemers te sparren en samen te werken. Vanuit persoonlijke en professionele groei en door middel van netwerken kunnen leden hun zichtbaarheid vergroten. Bovendien kunnen hierdoor hun ondernemingen groeien.

KERNTEAM

Het kernteam van Bewust Eemland faciliteert en organiseert diverse activiteiten en is eindverantwoordelijk voor de communicatie, ledenadministratie en de financiën. De leden stellen zich actief op, tonen betrokkenheid en helpen mee in de organisatie en/of invulling van activiteiten.

Op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering worden, volgens de statuten, kernteamleden benoemd, de financiën beoordeeld en goedgekeurd, de plannen voor het volgend verenigingsjaar voorgelegd en de contributie vastgesteld.

LIDMAATSCHAP

Het lidmaatschap bedraagt 60 euro per jaar. Het lidmaatschap staat open voor (beginnende) ondernemers en/of zij die deels in loondienst zijn en die de missie en de visie van Bewust Eemland onderschrijven. De vereniging is financieel gezond en heeft ongeveer 80 leden. Een ledenaantal van 70-100 leden is gewenst om bovenstaande te realiseren.

ACTIVITEITEN VAN DE VERENIGING

Netwerkbijeenkomsten
Het hart van de vereniging wordt gevormd door de maandelijkse netwerkbijeenkomsten, die plaatsvinden op een vaste, sfeervolle plek (Het Groene Huis of StilleWateren). De inhoud van de netwerkbijeenkomsten wordt “gemaakt” door de leden en georganiseerd door het kernteam. Voor specifieke onderwerpen kunnen externen worden uitgenodigd. De bijeenkomsten hebben een vaste opzet met een welkom, opening, zeepkist en een deepdate.

 • Welkom door de dagvoorzitter
 • Opening: Een korte activiteit (10 minuten) die de leden uitnodigt om hun energie te focussen en samen aanwezig te zijn in de bijeenkomst. Denk bijvoorbeeld aan een meditatie, bewegen of naamspel. Dit is tevens een mogelijkheid voor een lid om zich zichtbaar te maken.
 • Successen en mededelingen: Leden worden uitgenodigd hun successen, samenwerkingen en uitdagingen te delen. Nieuwe leden worden welkom geheten en krijgen de gelegenheid om zich voor te stellen. Leden kunnen een gerichte hulpvraag stellen of een oproep doen om samen te werken.
  Het kernteam doet mededelingen van lopende verenigingszaken.
 • Zeepkist: Een lid presenteert zich gedurende 20 minuten aan de leden. De zeepkist gaat niet zo zeer over de business, maar meer over de wijze waarop de ondernemer bewust onderneemt, zijn/haar droom, hoe deze bewust wordt ingevuld, de obstakels die de ondernemer tegenkomt of over een hulpvraag.
  Tot slot kan de spreker een aanbod doen aan de leden zodat deze de ondernemer beter kunnen leren kennen en kunnen ervaren hoe hij/zij werkt. Bijvoorbeeld een keer gratis of met korting meedoen aan een training/sessie/behandeling of uitproberen van een product of oproep om ergens samen aan te werken.
  Een kernteamlid ondersteunt de ondernemer bij het voorbereiden van zijn/haar zeepkist-presentatie.
 • Deepdate: tijdens de deepdate praten kleine groepjes leden (3 tot 5) gedurende een half uur over een thema of vraag over het bewust ondernemen. Het streven is om de deepdate te laten aansluiten op de inhoud van de zeepkistpresentatie. Doel is elkaar beter te leren kennen en te leren van elkaar.

De netwerkbijeenkomsten zijn open voor introducees en potentiële nieuwe leden. Leden kunnen hun eigen promotiemateriaal aanbieden.

Themabijeenkomsten

Jaarlijks zijn er twee speciale themabijeenkomsten, waarbij een externe ondernemer zijn/haar expertise over een onderwerp deelt met de leden. Deze themabijeenkomsten zijn met name gericht op kennisvergroting en professionalisering op het gebied van bewust ondernemerschap.

Krachtcirkels

Krachtcirkels zijn kleine groepjes (3-5) leden die regelmatig bij elkaar komen om te sparren (intervisie). Doel is om elkaar te ontmoeten als collega-ondernemers, elkaar te versterken op ondernemerschap, kwesties aan elkaar voor te leggen in een intervisievorm en de onderlinge relatie te versterken.

Informele bijeenkomsten

Twee keer per jaar is er een informele bijeenkomst zoals bijvoorbeeld de kerstborrel (met kerstpakketten). Hierin staat naast verbinden ook het op een leuke manier informeel kennismaken met elkaar centraal.