Verslag Algemene Levenvergadering 12 maart 2020

14 apr 2020 | Alleen leden

Om 9:35 uur opent voorzitter Yolande de officiële Algemene Ledenvergadering. Er zijn 20 leden aanwezig en drie volmachten verstrekt. In totaal 23 stemgerechtigden.

Yolande neemt ons door het verslag van 2019.
Vragen/opmerkingen naar aanleiding van dit verslag:

  • Ik krijg de algemene nieuwsbrief niet. Wat te doen?
    Antwoord: Stuur een mail naar info@bewusteemland.nl met het verzoek je op de algemene lijst te zetten.
  • Naar aanleiding van de aanwezigheid van Bewust Eemland op diverse sociale media: “Afgesproken is om geen reclame-uitingen op de Facebook ledenpagina te zetten. Gebeurt dit toch, wordt het bericht verwijderd. Toch staat er regelmatig een reclame-uiting, terwijl andere berichten snel weggehaald worden.” 
    Antwoord: Het kernteam is zich zeer bewust dat dit beleid op dit moment soms hapsnap wordt uitgevoerd vanwege gebrek aan capaciteit. Dit is ook een van de onderwerpen die wij in de deepdate, die over de communicate van Bewust Eemland gaat, willen bespreken.

Kascommissie

Woensdag 4 maart is de kascommissie, bestaande uit Lieneke en Rina, bij de penningmeester, Judith, langs geweest, waar ze tussen neus en lippen door ook een prettige introductie kregen van MoneyBird. De kascommissie is steekproefsgewijs door de cijfers heen gegaan. Judith heeft de gestelde vragen, o.a. waarom er geld over is, zeer goed toegelicht en de kascommissie complimenteert Judith met het heldere overzicht. 

Het advies van de kascommissie is dan ook om het bestuur decharge te geven voor de cijfers van 2019.

Stemming: de vergadering stemt unaniem voor decharge van het bestuur voor (de cijfers van) 2019.

Ingrid stelt zich graag kandidaat voor de kascommissie voor de ALV in 2021.

Afscheid bestuurssecretaris Hetty

Hetty werkt nu al zo’n 1,5 jaar voor Indebuurt033 en is hier nu in vaste dienst. Ze is nu geen ondernemer meer, wat haar heeft doen besluiten om uit het bestuur te stappen. 

Ze bedankt iedereen voor het vertrouwen. “Ik kwam altijd met heel veel plezier. Ook nu ik al een tijdje niet hier ben geweest, ervaar ik weer hoe elke bijeenkomst een warm bad is”.
Yolande bedankt haar, namens iedereen, voor haar positieve bijdrage aan de vereniging en in het bijzonder haar unieke wijze van lief en leed met/van de leden delen. Om Hetty te omschrijven haalt ze Hettys eigen woorden aan: “vanuit verbinding met mijzelf, verbind ik mij met anderen”. Het bestuur zal Hetty nog op gepaste wijze bedanken met een etentje.

Stemming: Er wordt unaniem ingestemd met het aftreden van Hetty als bestuurslid secretaris van de Vereniging.

Nieuwe secretaris

Nicole heeft zich kandidaat gesteld om de vrijgekomen functie van secretaris over te nemen. De afgelopen maanden heeft zij zich hiervoor al ingewerkt.

StemmingNicole wordt unaniem verkozen tot de nieuwe secretaris van de Vereniging.

Vooruitblik 2020

Yolande neemt ons mee door de vooruitblik 2020. Een belangrijk punt voor 2020 is de communicatie. Voorstel is om een bedrag van maximaal 2500 te reserveren voor Communicatie. Dit betreft eigenlijk een post die vanuit 2019 is doorgeschoven
Na enige discussie en input van de leden wordt ingestemd met het volgende plan:
1. Begin maken met de missie/visie in de deepdate
2. Via een enquête leden informeren en vragen naar zo concreet mogelijke wensen van de leden uitgaande van een concept missie/visie zoals besproken in de deepdate
3. Uitwerken voorstel in werkgroep (bestaande uit Yolande, Els, Jessica Doude, Enske, Renate, Frank vd E. en Lieneke (eventueel)) 
4. Acties, offertes, vinden bestuurslid communicatie  etc

Verhoging contributie

Omdat de betaling van een contante bijdrage van € 2,- elke bijeenkomst weer tot vele extra en niet praktische handelingen leidt, stelt het kernteam voor om de jaarlijkse contributie van de leden met € 5,- te verhogen (van € 55 naar € 60). 

Stemming: Het voorstel tot verhoging van de jaarlijkse contributie met € 5,- wordt unaniem aangenomen. 

Naar aanleiding hiervan ontstaat er een discussie of introducees dan wel een bijdrage voor koffie/thee à € 5,- moeten betalen. 

Stemming: Het voorstel dit in 2020 zo te houden wordt met 14 stemmen voor, 5 tegen en 1 onthouding aangenomen. De stemmen van de volmachten zijn bij deze stemming niet meegenomen, aangezien dit voorstel niet van tevoren met hen is besproken.
Er wordt besloten om introducees ongewijzigd een bijdrage van 5 euro te vragen per bijeenkomst (max 2 bijeenkomsten per introducee).

Financiën

Judith legt uit dat het negatieve gat in de cijfers van 2020 de investering in de communicatie is. Dit wordt opgevangen door het geld dat in 2019 over is gebleven.

Er zijn geen verdere vragen of opmerkingen meer, waarmee het officiële gedeelte van de bijeenkomst wordt afgesloten.